Vedtægter for Lørdagsgolferne ”Hot Models”.
Lørdagsgolferne er en Klub-i-Klubben i Randers Golf Klub.§1 – Formål


Stk. 1. Lørdagsgolfernes formål er at fremme interessen for golfspillet og det sociale samvær med golfspillet i centrum. Derudover skaffes økonomiske midler via de ugentlige turneringer og fast kontingent til et brag af en fest hvert år den første lørdag i oktorber måned (generalforsamling).
Deltagere til den årlige Seniortur udvælges primært mellem medlemmer af Lørdagsgolferne og tidligere deltagere på denne tur. Turen afholdes hvert år i uge 47 og rejsedestination udvælges af bestyrelsen.

Klubbens medlemmer skal i de ugentlige konkurrencer dyste efter devisen ”Det er hyggeligt at være med, men jeg deltager for at vinde”. Den bedste samlede præstation igennem året præmieres med Hot Models pokalen.
Den dårligste samlede præstation ved konkurrencen præmieres med Not Models – pokalen/ trofæet. Not Models – pokalen skal stå synligt i medlemmets hjem eller medtages på banen hele næste år. Hvis dette ikke overholdes forestår Not Models-medlemmet udgifterne til drikkevarer ved generalforsamlingen.
Klubbens medlemmer kan til enhver tid uanmeldt møde op hos Not Models-medlemmet til et kontrolbesøg. Not Models-medlemmet skal til disse besøg være vært med øl.
Bestyrelsen kan herudover kåre/præmiere andre forskellige præstationer som de finder relevante.

Stk. 2. Der spilles efter de samme regler som gælder for spil i RGK.

Stk. 3. Klubben skal ikke oparbejde en formue, men der skal da være penge til en god fest.

Stk. 4. Der spilles hver lørdag hele året i sæsonen hvis ikke andet er oplyst på hjemmeside eller via telefon.


§2 – Medlemskreds


Optages kan mænd som er godkendt til spil på banen og som godkendes af de øvrige medlemmer.


§3 – Bestyrelsen


Stk. 1. Bestyrelsen består af 2-3 medlemmer, der vælges for 1 år af generalforsamlingen.
Derudover er kassererposten fast besat af Michael Møller. Desuden vælges hvert år en suppleant.

Stk. 2. Bestyrelsen konstituerer sig selv efter valget.

Stk. 3. Fratræder et bestyrelsesmedlem eller kasserer i utide, rekonstituerer bestyrelsen sig. Alternativt indkaldes til ekstraordinær generalforsamling.


§4 – Kontingent og takster


Stk. 1. Kontingentet fastsættes på den årlige generalforsamling. (Udgør for 2008 kr. 500,- pr år.)

Stk. 2. Takster fastsættes af den til en hver tid siddende bestyrelse. I 2008 er formen holdspil efter lodtrækning og hver deltager på det tabene hold betaler kr. 100,-.

Stk. 3. Regnskabsåret er fra 1/10 til 30/9.


§5 – Generalforsamlingen


Stk. 1. Generalforsamling afholdes hvert år i den første lørdag i oktober måned.
Yderligere indkaldelse er ikke nødvendig, Generalforsamlingen påbegyndes af formanden og ledes af dirigenten.

Stk. 2. Beslutninger træffes ved rent diktatur fra bestyrelsens side, dog kan der i sjældne tilfælde ske drøftelse med medlemmerne.

Stk. 3. Vedtægtsændringer kræver kvalificeret flertal (2/3 af alle stemmeberettigede medlemmer).

Stk. 4. Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal mindst indeholde følgende punkter:
  1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag*
  5. Fastsættelse af kontingent
  6. Valg
  7. Eventuelt
Stk. 4. Skriftlige forslag fra medlemmerne er meget ilde set da bestyrelsen helst selv vil fremlægge gode ideer, man er derfor meget velkommen til på hvilket som helst tidspunkt at hviske gode forslag til bestyrelsen.


§6 – Tvist


Tvister er generelt forbudt. Kraftige diskussioner skal være afsluttet inden man tager hjem fra arrangementet.
Tvister om golf; såfremt der opstår tvist der ikke omfattes af klubbens vedægter, henvises til golfreglerne og RGKs vedtægter hvis disse ellers er relevante for den pågældende tvist.


§7 – Opløsning af Lørdagsgolferne ”Hot Models”


Hvis klubben opløses ved beslutning iht. vedtægternes ………..


§8 – Datering


Således vedtaget på Lørdagsgolfernes ordinære generalforsamling, oktober 2005